Navigácia

Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

„Na našej škole nám pomáha SmartBooks“

Ďakujeme nadácii Kia za zaplatenie vzdelávacieho softvéru pre ZŠ : http://www.smartbooks.sk/app

Rodičovské konto

Na vytvorenie rodičovského konta je nevyhnutné, aby škola mala v systéme edupage zaznamenanú Vašu e-mailovú adresu. Potom si môžete vytvoriť rodičovské konto podľa postupu, ktorý je uvedený v linku pod obrázkom. E-mailovú adresu nahláste triednemu učiteľovi prostredníctvom Vášho dieťaťa alebo osobne (ak ste ju ešte nenahlásili)
https://cloud6.edupage.org/cloud/Rodicovske_konto_Edupage.pdf?z%3A3nxniQIbsv%2FI4LaTXlIFJBDF1EZDw6QO7gQEvGmFkybsQOKdFjhuWkIsEdKKEB%2BBili).

Oznamy pre rodičov

Rozpis poplatkov_za_stravu a ŠKD

Mliečny_program.pdf

ZUŠ /Základná umelecká škola/ v Turzovke v školskom roku 2019-2020 otvára Výtvarný odbor pre žiakov II. stupňa, ktorý by sa vyučoval v našej Základnej škole v Makove.Viac:  ZUS.pdf

    

V ZŠ Makov úspešnejší

nový projekt   Škola pre všetkých

Školské videá

Novinky

    • stačí pozorne vyplniť elektronickú prihlášku nachádzajúcu sa v ľavom panely
    • prihlášky príjmeme a načítame údaje do systému
    • priebežne budeme kontaktovať rodičov prostredníctvom emailových adries, ktoré zadáte v prihláške (prosím, poriadne skontrolovať)
    • rovnako budeme priebežne poskytovať údaje týkajúce sa spôsobu samotného zápisu

    Ďakujem za pochopenie a spoluprácu

    riaditeľka ZŠ s MŠ Makov Mgr. Elena Rusňáková

  • Milí rodičia a žiaci, chcem vám pripomenúť, že vyučovanie v ZŠ s MŠ Makov v nariadenej karanténe sa nezastavilo, ale prebieha elektronickou formou pomocou našej školskej webovej stránky Edupage. Učitelia na túto stránku žiakom posielajú úlohy na vypracovanie a povinnosťou žiaka a rodiča je, aby sa žiaci pravidelne zapájali do výučby a komunikácie s učiteľom. Nik ešte teraz nevie povedať koľko bude dané nariadenie v karanténe trvať, preto je nevyhnutná táto forma výučby. Pokiaľ by mal ešte niekto problém s heslom do edupage kontaktujte p. Mgr. Olšovského (0905480816), ktorý Vám toto heslo vygeneruje.

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  • Marec - mesiac knihy.

    Azda netreba nikoho presviedčať, že deti v predškolskom veku sú „hladné“ po informáciách. Tie im v našej materskej škole odovzdávame každodenne v našom dennom poriadku, pravidelným čítaním z kníh, čím rozširujeme ich slovnú zásobu, učíme pochopiť i vysvetliť vzťahy medzi známymi a neznámymi slovami, dosahujúc tak postupne školskú spôsobilosť, zrelosť a úspešnosť.

    Prostredníctvom dlhoročného projektu: „Teta Rozprávkarka v MŠ“ sme pripravili množstvo edukačných aktivít v témach tohto mesiaca :

  • Zverejňujeme usmernenia pre pacientov vzhľadom na súčastnú epidemiologickú situáciu.

    Usmernenie pre pacientov

    Prosíme pacientov, aby sa osobne dostavovali k nám iba v nevyhnutnom prípade! Čakárne sú plné infekčných pacientov. Nevoďte k nám do čakárne deti!

    Využívajte elektronický predpis liekov!

    Pacienti, ktorí majú bežné infekčné ochorenie /vodnatá nádcha, suchý kašeľ, zvýšená teplota do 38 st.C/, sa symptomaticky môžu liečiť doma- o vystavenie priepustky či PN si zavolajú.
    Po prepustení z nemocnice prinesú prepúšťaciu správu príbuzní, alebo nám pošlú e- mailom: ambulanciaspmedica@gmail.com, nechodí pacient osobne!

  • Vo štvrtok, pred karnevalom, čakalo na deti prekvapenie prostredníctvom

    naštudovanej dramatizácie vopred prečítanej rozprávky: „O Pampúšikovi“,

    v ktorej hlavné postavy stvárnili všetky zamestnankyne MŠ.

  • Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude,

    kto nemá kožúška zima mu bude.

  • Vyvrcholením celého týždňa bol detský rozprávkový karneval.

    Pani učiteľky elementárnym a vekuprimeraným spôsobom približovali deťom ľudové zvyky a tradície fašiangového obdobia, nielen výrobou masiek, ale i spevom, tancom a hudbou.

    Radosť a potlesk deti za pekne strávené chvíle boli našou odmenou.

    Mgr. Lenka Labanová

  • Vážení rodičia žiakov 5.ročníka

    Máte možnosť prihlásiť svoje dieťa - žiaka 5.ročníka - na štúdium na gymnáziu, ktoré poskytuje formu osemročného štúdia, najbližšie v Čadci alebo Bytči.

    Ak má vaše dieťa dobrý prospech a máte záujem poslať prihlášku na toto štúdium, prípadne chcete podrobnejšie informácie, obráťte sa na výchovnú poradkyňu školy – Mgr.J.Kubincovú.

    V prípade záujmu o túto formu štúdia vášho dieťaťa kontaktujte nás najneskôr do 6.3.2020.

    Mgr.J Kubincová, vých.poradca

  • Súťaž prebehla v základných školách 28. novembra 2019.

    Každý súťažiaci dostal pekný diplom a obyčajnú ceruzku. Ak sa prebojovali medzi 30%najúspešnejších riešiteľov, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO.

    Z našej školy súťažilo 13 žiakov.

    Tento rok sa v súťaži umiestnili a titul VŠETKOVEDKO získali títo žiaci: Zuzana Lisková z 2. A, Matúš Matejný z 3. A a Kristína Čičková zo 4. A.

    Za tento úspech boli dievčatá odmenené diplomami a tričkami a Matúš dostal gumovú loptičku s motívom zemegule. Absolútnym Všetkovedkom školy sa stala Zuzana Lisková z 2. A triedy, ktorá sa v celkovom poradí v rámci SR umiestnila na 15. mieste. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatným žiakom prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

  • Pondelok - Streda - Štvrtok 8:00-12:30

    Utorok - výlet autobusom Považský hrad, Manínska tiesňava 9:00- 16:00

    1. Pondelok 24.2.2020 8:00-12:30

    • Rýchlejší ako ferrari (závod v autách s volantom) CS 1.6 , fotenie, strihanie videí, dokončovanie školských správ č.2, Xbox
    • Badminton, pingpong

    2. Utorok 25.2.2020 - odchod – 9:00 predpokladaný príchod - 16:00

    (Je potrebný samostatný inf. súhlas, kvôli obmedzenému počet záujemcov, tejto akcie sa môžu zúčastniť aj rodičia)

    • Turistický vý
  • Dňa 17.2.2020 sme navštívili s našimi budúcimi prvákmi ZŠ. Hneď pri vstupe do ZŠ sa deti oboznámili s priestormi celej budovy ZŠ. Potom nás privítali žiaci v 1.triede, kde na nás už čakala pani učiteľka Mgr. Anna Mrkvová, ktorá mala pre naše detí pripravené rôzne hry, do ktorých sa veľmi rady zapojili i naše deti z MŠ.

    Žiaci 1. ročníka sa nám ukázali, akí sú šikovní v čítaní, počítaní, v prednese a naše deti sa im predviedli, čo vedia zase ony.

    Pri odchode zo základnej školy nás privítala v riaditeľni i pani riaditeľka ZŠ s MŠ, ktorej sme sa predstavili menami a priezviskami.

  • Riaditeľstvo Základnej školy

    s materskou školou v Makove

    vám o z n a m u j e,

    že podávanie žiadostí na predprimárne

    vzdelávanie pre nasledujúci kolský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch:

    od 17. februára do 12. marca 2020

    od 8,00 hod. do 16,00 hod.

    v kancelárii zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ,
    ktorá sa nachádza v budove MŠ
    na 1. poschodí, číslo dverí 47.

    č.tel.: 43 64 206, mobil: 0903 406 206,
    e-mail: materskaskolamakov@stonline.sk

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Makov 264, 023 56 Makov
  • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
    0911 064371 – kancelária
    041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
    0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk