Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255716

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Elena Rusňáková Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8 198
Rozširujúce štúdium predmetu psychológia 60
Príprava kvalifikovaných učiteľov I.st ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie nemeckého jazyka 130
Mgr. Mária Bajcárová Využitie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese 8 140
Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole 40
Rozširujúce štúdium predmetu anglický jazyk a literatúra 60
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Mgr. Daniela Helienková Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15 116
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Tabuľkový editor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mgr. Júlia Kubincová Vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho predmetu anglický jazyk a literatúra 81 113
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Štefánia Kubincová Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8 48
Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho manažmentu 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Anna Mrkvová Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8 138
Príprava kvalifikovaných učiteľov I.st ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie nemeckého jazyka 130
Mgr. Vlasta Mročková Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8 55
Projekt ako nástroj aktívneho aktívneho učenia sa žiakov v oblastiach "Človek a príroda" a "Príroda a spoločnosť" 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Využitie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese 8
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Stanislav Olšovský Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 115
Tabuľkový editor EXCEL pre začiatočníkov 7
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese 8
Netradičné outdoorové aktivity v predmete športová a telesná výchova a vo voľnočasových aktivitách 9
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Janka Petrovičová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 81
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - multiplikátori 15
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávani vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Alena Sýkorová Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Antónia Štefková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 32
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Mgr. Alžbeta Varechová Príprava kvalifikovaných učiteľov I.st ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie nemeckého jazyka 60 68
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Ing. Jozef Virdzek Rozširujúce štúdium biológie 12 12


© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.04.2020

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Makov 264, 023 56 Makov
  • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
    0911 064371 – kancelária
    041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
    0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk