Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255404
PROJEKTY Nech sa nám netúlajú Modernizácia a revitalizácia školských knižníc Škola pre všetkých

PROJEKTY

PROJEKTY

 

Medzi úspešné a zrealizované  projekty patria:

 • OTVORENÁ ŠKOLA – OBLASŤ ŠPORTU – Športom proti drogám (2005, Mgr. Anna Hederová) a Budujeme, športujeme, myšlienky olympionizmu podporujeme (2006 – 2007, Mgr. Mária Korchaníková)
 • prvé detské olympijské hry, dni športu pre žiakov a rodičov
 • besedy s osobnosťami svetového športu: paraolympionikom – majstrom sveta v biatlone Vladimírom Gajdičiarom, s majstrom Slovenska v thajskom boxe- Miroslavom Cingelom, majstrom sveta v kulturistike – Andrejom Mozolánim,
 • vybudovanie športového cvičiska za telocvičňou, žinenky.
 •  
 • OTVORENÁ ŠKOLA – INFOVEK – Zvýšenie podielu ZŠ Makov v procese budovania informačnej spoločnosti v obci Makov (2005, Mgr. Daniela Helienková) 
 • internetová klubovňa pre verejnosť, počítačový krúžok pre žiakov a verejnosť,
 • školenie zamestnancov školy orientované na prácu s počítačom,
 • aktivity : Energia pre život, Mladí ochranári mapujú čistotu životného prostredia a bijú na poplach, ktoré boli prezentované počas Dňa otvorených dverí v ZŠ Makov.
 •  
 • DETI, PESNIČKY A TANCE NEPOZNAJÚ HRANICE (2008 – 2011, Mgr. Mária Korchaníková)
 • cezhraničný projekt s partnerskou školou Velké Karlovice (ČR),
 • vznik FS Makovníček, ktorý prispieva k obnove a zachovaniu kultúrnych ľudových tradícií a zvykov.
 •  
 • YOUNG ENERGY - Malé nahliadnutie do dejín elektrifikácie obce Makov (2008, Mgr. Daniela Helienková)  
 • projekt spoločnosti Enel Slovenské elektrárne – 2. miesto v celoslovenskej súťaži 
 • obsah projektu:
 • prezentácia o významnej osobnosti obce Makov Ing. Rudolfa Kubinca,
 • krátky hraný film (scenár – Mgr. Andrea Papajová, kamera – Stanislava Gregušová),
 • plastický model  obce Makov s postupným zavádzaním  elektriny v jednotlivých osadách
 • na projekte sa podieľali žiaci: Mária Kubincová st., Mária Kubincová ml., Michal Korchaník, Roman Ježík, Milan Kubošník, Alena Štepková, Erik Sádecký, Michal Cigáň, Tomáš Cigáň, Nikola Bittalová, Ľubomír Bobek.
 •  
 • ZELENÁ ŠKOLA (2012 – 2013, Ing. Štefánia Kubincová)
 • aktivity podľa vlastného Environmentálneho akčného plánu na tému Voda:
 • spotreba vody v škole nižšia o 31 %,
 • matematická zbierka príkladov Voda v číslach,
 • zbierka básní Modré básne,
 • mozaika rieky Kysuca a vodných živočíchov v nej,
 • propagácia správneho pitného režimu Voda pre zdravie.
 •  
 • POHYBOM KU ZDRAVIU - Nech sa nám netúlajú (2011, Alena Sýkorová)
 • spolufinancovanie projektu – Nadácia COOP Jednota Slovensko,
 • zakúpenie športových pomôcok,
 • vybavenie detského parku,
 • zefektívnenie  činnosti v ŠKD zameranej na podporu zdravej existencie: pohybom proti obezite, drogám a vysedávaniu pri televízii a počítači.
 •  
 • ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC: Moderná knižnica – školské centrum pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov (2011, Mgr. Anna Mrkvová)
 • modernizácia knižnice softwarom CLAVIUS,
 • obnova knižného fondu.
 •  
 • DOPRAVNÉ IHRISKO (2011, 2014, Mgr. Elena Rusňáková N. f. Makové zrnká)
 • vybudovanie dopravného ihriska a korčuliarskej dráhy,
 • projekt nadácie Pontis spolufinancovali obec Makov a Základná škola  v Makove,
 • vytvorenie podmienok pre praktické vyučovanie dopravnej výchovy.
 •  
 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY (každoročne od roku 2013, Mgr. Anna Mrkvová)
 • česko-slovenský projekt pri príležitosti medzinárodneho mesiaca školských knižníc,
 • vytváranie záložiek do kníh na rôzne literárne témy, 
 • výmena záložiek s partnerskou školou zo Slovenska alebo z Čiech.
 •  
 • RECYKLO HRY (2014 – 2016)
 • školský recyklačný program zameraný na zber drobných elektrospotrebičov a batérií,
 • odmeny pre deti, ktoré sa aktívne zapájali do školského zberu papiera a iných environmentálnych súťaží.

ÚČASŤ V NÁRODNÝCH PROJEKTOCH A PROGRAMOCH

 • Modernizácia vzdelávacieho  procesu na základných školách
 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
 • DIGIPEDIA – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • eTest – zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
 • Aktivizujúce metódy vo vyučovaní
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a príprava prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prác s talentami
 • Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Nové trendy vzdelávania učiteľov AJ na základných školách
 • Škola pre všetkých (podpora začlenených žiakov)  bude realizovaný od šk. roku 2018/2019

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
  0911 064371 – kancelária
  041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk