Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255788

Makové zrnká

NEINVESTIČNÝ FOND MAKOVÉ ZRNKÁ

 

KTO SME: Neinvestičný fond pre deti
KDE SME: Makov č. 264, 023 56
ČO ROBÍME: Predmet činnosti je ochrana a podpora vzdelávania, podpora športu detí a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v obci Makov.
Číslo účtu: 312 416 750/0900
Slovenská sporiteľňa
IČO: 379 777 84
Registračné číslo: NF - 6/04, vedené na Krajskom úrade v Žiline
Fond je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCR po: 67 90/2005
NEZABUDNITE!
V zmysle zákona o dani z príjmu môžete ciele fondu a tým vzdelávanie makovských detí každoročne podporiť 2% zo svojho daňového výmeru.
 

Neinvestičný fond pre deti „ Makové zrnká“,  023 56 Makov 264

Fond vznikol ako dobrovoľná organizácia, ktorej učelom a predmetom činnosti je ochrana a podpora vzdelávania, podpora športu deti a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovania   prírodných a kultúrnych hodnôt v Obci Makov. Tento učel sa napĺňa prostredníctvom organizovania mimoškolskej činnosti, záujmových, kultúrných, športových a spoločenských podujatí deti Základnej školy Makov a Materskej školy Makov. Takisto realizáciou pomoci pri modernizácii učebných priestorov, učebných pomôcok, zveľaďovaní školského areálu, športových a verejných priestranstiev v Obci Makov. Fond bude napomáhaťochrane historických a prírodných zaujímavosti a prírodného bohatstva Obce Makov.

Poslanie fondu sa podarilo naplniť  prostredníctvom nasledovných aktivít:

Rok 2004- vznik fondu a jeho registrácia na Krajskom úrade v Žiline.

Rok 2005-5.2. prvý rodičovský ples, zisk cca 25000 Sk

                  9.6. prvý benefičný koncert, zisk cca 6200 Sk

                  Jún- Petro – Pavlovské hody- výtvarná súťaž „Prečo som rád Makovanom“,  s účasťou družobnej školy z Českej republiky, z Veľkých Karlovíc.                          

Rok 2006-11.2. druhý rodičovský ples, zisk cca 35000 Sk

                  22.12. druhý benefičný koncert, zisk cca 18000 Sk

Zo zisku bol zakúpený školský nábytok pre 1. a 2. ročník. Bol spolufinancovaný projekt Infovek v hodnote 5000 sk.

Rok 2007- marec: vedomostný kvíz- Z histórie našej obce.

 • apríl: realizácia úspešného projektu – Šport pre všetkých- rozvoj športu v regiónoch /podaného v januári / preinvestovaných 20 000 Sk.

Zakúpenie školského nábytku pre 3. 4. ročník. Zakúpenie kamery pre potreby fondu a školy v hodnote 30 000 Sk. Pre Materskú školu bol zákúpený fotoaparát a hračky v hodnote 10 000 sk

Rok 2008- Spolufinancovanie projektu Otvorená škola sumou 5000 Sk. Zakúpenie pomôcky resuscitačná figurína do prírodopisného kabinetu v hodnote 18 000 Sk. Zakúpenie diktafónu pre ZŠ a dokúpenie nábytku pre celý 1. stupeň.

Rok 2009- Jún – realizácia projektu: Plenér na hranici 2009 v spolupráci s občianským združením „Valašský názor“ z Českej republiky, ktorý sa konal počas Petro- Pavlovských hodov. Boli zakúpené maliarské stojany pre výtvarný krúžok v ZŠ v hodnote cca 350 Eur.

                -September- zakúpenie dvoch počítačov a dvoch tlačiarni pre ZŠ s kompletným programom pre celú databázu školy v hodnote 1064 Eur.

                 - November- zaobstáranie  skríň pre neinvestičný fond ako dar od Slovenskej sporiteľne.

                 - December- Mikuláš pre deti ZŠ, pripravenie balíčkov pre 227deti v hodnote cca 200 Eur.

Rok  2010 – Otvorenie turistického chodníka ku prameňu Kysuce, vybudovanie lavičiek, prístrešku,  vyčistenie a označenie prameňa, osadenie orientačnej tabule, a tak zavedenie tradície každoročného turistického pochodu ku prameňu rieky Kysuca.

Rok  2011 – Vybavenie dopravného ihriska pri ZŠ Makov dopravnými značkami, bicyklami, autíčkami a cestným značením. Na tento účel bol fondu poskytnutý grant od Nadácie Pontis Nadačného fondu Kia Motors Slovakia.

Rok  2012 – Ochrana a sprístupnenie krás Obce Makov Javornícke studničky. Vybudovanie striešok na tri studničky v lokalite Kasárni. Vyčistenie a upravenie okolia studničiek. Spolupráca s Českou republikou.

Rok 2013  - Prázdninové štvrtky, spolupráca s Miestnou knižnicou v Makove, organizovanie turistických  výletov do blízkeho okolia (poznávanie okolia našej obce) počas letných prázdnin každý štvrtok. Z toho boli dva autobusové výlety, a to do Kremnice a do Hraníc na Morave. Viď. Fotoalbum

Okrem týchto dôležitých podujatí sa žiakom každoročne zabezpečujú mikulášske balíčky. Podporuje sa detská zimná i letná olympiáda, detské projekty a súťaže, Zelená škola. Zabezpečuje sa  program na MDD, pozýva sa divadlo z Hvozdnej, organizuje sa výlet do Hvozdnej  spojený s vystúpením folklórneho súboru Makovníček. Podporujú sa finančnou čiastkou aj deti z MŠ a organizovaná mládež do 18 rokov.

Správna rada fondu:

Mgr. Elena Rusňáková

Mgr. Ján Gašparík

p. Anton Stolárik

Štatutár fondu p. Ladislav Melicher

 

Neinvestičný fond je zaregistrovaný do registra oprávnených osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie r.2007,2008, 2009,2010,2011,2012.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
  0911 064371 – kancelária
  041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk